ERASMUS+ PROGRAM PRE MOBILITY ŠTUDENTOV

PROGRAM ERASMUS+ ŠTÚDIUM

Fakulta poskytuje študentom rôzne aktivity i možnosti štúdia na zahraničných univerzitách v rámci výmenných programov. FM UK sa zaraďuje medzi najúspešnejšie fakulty nielen v rámci UK Bratislava, ale i v rámci SR s počtom študentov, ktorí každoročne v rámci programu ERASMUS+ absolvujú časť svojho štúdia v zahraničí. FM UK vyslala v roku 2017 v rámci projektu ERASMUS+ na štúdium 154 študentov. Až 80 % denných študentov sa tak dostane aspoň na jeden semester na zahraničnú univerzitu cez program Erasmus+ v početných členských a pridružených krajinách EÚ alebo na študijný pobyt do Austrálie, USA i Taiwanu. Študenti u nás majú možnosť navštevovať viaceré predmety spolu so zahraničnými študentmi, a tak sú po absolvovaní pripravení pre prácu aj v medzinárodnom prostredí. Na fakultu prichádza každoročne vyše 200 zahraničných študentov, čo dotvára atmosféru štúdia v medzinárodnom prostredí priamo na našej pôde.

Výber študentov prebieha každoročne na Fakulte managementu do konca januára na obidva semestre nasledujúceho akademického roka. Podľa pravidiel programu ERASMUS+ máte možnosť sa ho zúčastniť na každom stupni štúdia, čiže bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. V súlade s pravidlami môže trvať dlžka mobility, štúdium aj stáž, spolu maximálne 12 mesiacov na jednom stupni.

PARTNERSKÉ UNIVERZITY

Fakulta managementu uzatvorené dohody s viacerými zahraničnými univerzitami v rôznych krajinách. Ide najmä o krajiny: Belgicko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia.

Plný zonam zazmluvnených univerzít je dostupný na webovej stránke: https://www.fm.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus-studium/zoznam-univerzit-erasmus-partnerske-univerzity/

PROGRAM ERASMUS+ STÁŽE

Projekt ERASMUS+ poskytuje aj možnosť stáže pre študentov.  ERASMUS+ stáž je mobilitný program určený študentom s ukončeným bakalárskym stupňom vzdelania. Absolvovanie stáže v zahraničí sa študentom uznáva ako povinná prax v 5. ročníku za 6 kreditov. ERASMUS+ stáž ma na stúpajúcu tendenciu a je veľmi obľúbená medzi našimi študentmi. Je to výborná informácia do CV, ak máte pracovnú skúsenosť zo zahraničia a samozrejme za ňu študenti dostanú predpísaný počet kreditov. Stáž si študenti vyhľadávajú samostatne, majú ale aj ponuky na webe fakulty aj UK. Zatiaľ pri výbere miesta stáži vyhráva Nemecko, čo súvisí nielen s pracovnou ponukou, ale aj skúsenosťou s takouto formou stáže. Študent naozaj získa praktické skúsenosti v úplne inom kultúrnom a jazykovom prostredí a občas sa stáva, že po absolvovaní stáže sa študent na miesto vráti, už ako zamestnanec.

ORGANIZÁCIA A POSTUP ERASMUS+ MOBILÍT

Programi mobilít sú po organizačnej stránke plne podporované oddelením pre zahraničné vzťahy. Dôležitým termínom predchádza informačná kampaň, v ktorej sú študenti oboznámení s termínmi ako aj postupom. Následne sú podporovaní v celom procese tak pri Erasmus+ študijných pobytoch, ako aj v Erasmus+ stážach.

Aktuálne informácie nájdete na tomto odkaze: https://www.fm.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/


Kontakty pre oblasť medzinárodných vzťahov a mobilít:

Prodekan pre medzinárodné vzťahy
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
e-mail: [email protected]


Vedúca oddelenia pre zahraničné vzťahy 
PhDr. Viera Bennárová
e-mail: [email protected]

Oddelenie ERASMUS+​​​​​​​
Mgr. Erika Černeková
e-mail: [email protected]
tel.: +421 2 50 117 438


Mgr. Natália Gahérová
e-mail: [email protected]
tel.: +421 2 50 117 493

FMUK JE NAJAKTÍVNEJŠIA FAKULTA V PROGRAME ERASMUS+

PODPOROU PRE ŠTUDENTOV JE INTENZÍVNE ZAMERANIE NA ANGLICKÝ JAZYK

NA FAKULTE ŠTUDUJE ROČNE VYŠE 200 ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV Z CELÉHO SVETA

ERASMUS+ PROGRAM PATRÍ MEDZI NAJLEPŠIE ZÁŽITKY ZO ŠTÚDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE