PREDMETY BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA

Štúdium pozostáva z veľkého počtu odborných predmetov, ktoré  pokrývajú  všeobecné  témy  ekonómie,  ekonomiky, manažmentu, marketingu, financií a práva, pričom priestor je venovaný aj moderným trendom v jednotlivých témach, ako aj rozvoju  špecifických  jazykových,  technických alebo prezentačných zručností. Dôraz je kladený na aplikáciu jednotlivých metód a techník, aj využitím aplikačných softvérových nástrojov.

 • Základy manažmentu
 • Ekonómia
 • Anglický jazyk pre manažérov
 • Manažérska ekonomika
 • Matematika
 • Finančná matematika
 • Štatistika
 • Štatistické metódy
 • Základy účtovníctva
 • Postupy účtovania pre podnikateľov
 • Výpočtová technika
 • Informačné systémy a aplikačný softvér
 • Marketing
 • Základy finančného manažmentu
 • Projektový manažment
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Obchodné právo
 • Pracovné právo
 • Databázy
 • Peniaze a bankovníctvo
 • Controlling
 • Operačný manažment a logistika
 • Úvod do podnikania
 • Základy personálneho manažmentu

PREDMETY MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA

Magisterský stupeň ponúka prehlbujúce štúdium v ťažiskových predmetoch, ktoré umožňujú nadobudnúť komplexné poznatky  o  manažmente,  aj  pre potreby vyšších manažérskych  pozícií. Štúdium na magisterskom stupni v externej forme štúdia je vhodné ako forma osobného a osobnostného rozvoja pre zamestnaných alebo podnikateľov s ambíciami zdokonalenia alebo doplnenia svojich vedomostí.

 • Marketing manažment
 • Organizačné správanie
 • Finančné účtovníctvo
 • Finančný manažment
 • Manažérske rozhodovanie
 • Manažérske účtovníctvo
 • Manažment informačných systémov
 • Modelovanie ekonomických procesov
 • Manažment projektov
 • Strategický manažment
 • Podnikateľská etika

Ponuka povinných predmetov je doplnená ponukou povinne voliteľných a výberových predmetov podporujúcich profiláciu študentov.


Aktuálna ponuka povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov je zverejňovaná v študijnom programe pre daný akademický rok:

https://www.fm.uniba.sk/studentsky-servis/


Ďalšie podrobnejšie informácie si pozrite na webstránke: 

https://www.fm.uniba.sk/studium/

KREDITOVÝ SYSTÉM

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA PODĽA VLASTNÉHO TEMPA

Študent absolvuje ročne predmety v rozsahu od 40 do 90 ECTS kreditov v dennej forme a od 30 do 60 ECTS kreditov v externej formy štúdia, čo umožňuje študentom flexibilne prispôsobovať tempo štúdia iným svojím povinnostiam alebo očakávaniam.

ECTS je medinárodne uznávaný kreditový systém. Kredity vyjadrujú štandardnú záťaž štúdia a samoštúdia potrebného pre absolvovanie predmetu.

AIS FMUK index

ŠTÁTNICE

PODMIENKY UKONČENIA ŠTÚDIA

Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia v bakalárskom štúdiu je 180 kreditov, v magisterskom štúdiu 120 kreditov. Kredity musí študent získať v takej skladbe, ako to určuje študijný program.

Štúdum je ukončené štátnou skúškou, na bakalárskom stupni z jedného a na magisterskom z dvoch predmetov. Súčasťou štátnej skúšky je aj  obhajoba bakalárskej alebo diplomovej práce.

Statnice FMUK

BAKALÁRSKE A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PREUKÁZANIE PREPOJENIA VEDOMOSTÍ NA PRAX

Bakalárska a diplomová práca preukazuje schopnosť študenta samostatne pracovať s odbornou literatúrou a aplikovať vedomosti nadobudnuté počas štúdia v aplikačnej sfére. Počas štúdia sa študenti oboznámia s postupmi a prístupmi písania na príslušných seminároch. Študentom sú ponúkané aj témy priamo vypísané podnikmi na riešenie konkrétnych otázok a problémov. 

Diplomovky FMUK